Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rurky
5501 e09c 500
Reposted fromelegy elegy viarocktenner rocktenner
rurky
Staliśmy ciało w ciało, a ona zanosiła się od płaczu. (...) Wtuliła się głęboko we mnie i płakała do siebie. Trzęsła się i dygotała, z zimna i przejęcia, z żalu i zaniedbania, winiąc już tylko i wyłącznie siebie.
Naszło mnie, że ją kocham. Od zawsze.
— Tomasz Organek - "Teoria opanowywania trwogi"
rurky
rurky
rurky
6283 bcec 500
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
rurky
3145 ec65
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
rurky
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianiskowo niskowo
rurky
4468 49d3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
rurky
3420 0685 500
Reposted fromtfu tfu viasober sober
rurky
9831 33b5
Reposted fromfungi fungi viasober sober
rurky
Reposted fromtgs tgs viasober sober
rurky
2385 fd48 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasober sober
rurky
4851 d9b1 500
Reposted frompunisher punisher viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
rurky
3772 51da
Reposted fromfungi fungi viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
rurky
7350 c5d5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasober sober
rurky
8379 c3b3
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasober sober
rurky
8273 f814 500
Reposted frommangoe mangoe viasober sober
rurky
7218 776a 500
Reposted fromfilo86 filo86 viasober sober
rurky
7352 f1c4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasober sober
rurky
4111 95a1 500
Reposted fromtichga tichga vialubisztosuko lubisztosuko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl